Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davası Dilekçe Örneği

3 yıl önce 30.11.2020 13:21

AHKÂM-I ŞAHSİYE DAVALARINA BAKMAKLA GÖREVLİ

……………SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                               : …………………………….  (T.C. ………….…….)

 

VEKİLİ                                   : ……………………………..

 

DAVALILAR                        : ………………………………….

                              

TALEP KONUSU                               : Aşağıda detaylıca belirtilen taşınmazların  taraflar arasında aynen taksimi mümkün ise aynen taksim edilmesine eğer mümkün değilse taşınmazların satılarak paraya çevrilmesine karar verilmesi talebimizden ibarettir.

 

 

AÇIKLAMALARIMIZ        :

 

             Bolu İli ………… Köyü Köyiçi Mevkii 1293 Parsel,

             Bolu İli ………… Köyü Kır Mevkii 101 Parsel,

             Bolu İli ……………. Köyü Bayıraltı Mevkii 121 Parsel,

               

                1- Yukarıda yazılı taşınmazlar kök muris Mazhar Köroğlu ve Nadide Köroğlu’ndan davacı ve davalılara intikal etmiştir. Davalılar ile dava dışı paylaşma konusunda anlaşılamadığından iş bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

 

                2-Gayrimenkule ilişkin şüyuunun giderilmesi ve paylaştırılması davası gayrimenkulün aynına ilişkin olduğundan, gayrimenkulün bulunduğu yerde açılır. Bu sebeple yetkili mahkeme Bolu mahkemeleridir.

 

                3- Davalıların bildirilen adresine tebligat yapılamaması halinde; tarafımızca bildirilen T.C. Kimlik numarası ile MERNİS sisteminden adresinin tespiti ile tespit edilen adrese dava dilekçesinin tebliğini talep ederim. 

 

HUKUKİ DELİLLER                            : Türk Medeni Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair                                                                 ilgili mevzuat

 

SÜBUT DELİLLER                              : Tapu Kayıtları, Veraset İlamı, Keşif, Tanık, Yemin, Bilirkişi                                                                         İncelemesi ve her türlü yasal delil

 

NETİCE-İ TALEP                                : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve re’ sen görülecek nedenler                      muvacehesinde;

 

                A) Bolu İli ……….. Köyü Köyiçi Mevkii 1293 Parsel, Bolu İli ……………….ı Köyü Kır Mevkii 101 Parsel, Bolu İli …………. Köyü Bayıraltı Mevkii 121 Parsel öncelikle AYNEN TAKSİMİ MÜMKÜN İSE TARAFLAR ARASINDA AYNEN TAKSİM EDİLMESİ, aynen taksimi mümkün değil ise taşınmazların SATILARAK PARAYA ÇEVRİLMESİNE, şüyuun bu şekilde giderilmesine karar verilmesini,

 

                B) Davalıların hisseleri oranında yargılama giderleriyle vekalet ücretinin tahsiline karar verilmesini, bilvekale, saygıyla arz ve talep ederim.

                                                                              

                                                                

                                                                                                             DAVALI   VEKİLİ

                                              

 

EK           :1- Vekaletname sureti

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Avukatara.com'u kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz. Çerez politikamız için tıklayın. Kapat