Adi Ortaklık Sözleşmesi Örneği

3 yıl önce 30.11.2020 14:25

ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ 

Madde 1- Taraflar

İşbu sözleşme ….. adresinde halen faaliyette bulunan marketin ….. mülkiyeti ve işletilmesini düzenleyen bir adi ortaklık sözleşmesidir. Sözleşmede market işletme, taraflar ise ismen zikredilmedikleri yerde ortak olarak anılacaktır.

Madde 2- Taraflar ve Hisseleri

1-    ….. işletmedeki hissesi % 50’dir.

2-    ….. işletmedeki hissesi % 50’dir.

Ortaklar yukarıdaki belirtilen hisse miktarı mülkiyet ve ana sermaye sahibidirler. İşletmenin sözleşme tarihindeki maddi varlığı tahmini …..-TL’dir.

Madde 3- Sözleşme Süresi

İşbu sözleşmenin imza ve teati edildiği tarihten itibaren … yıldır.

Madde 4- İşletmenin İdaresi, Temsil ve ilzamı

1-    İşletmenin idaresinde ortaklar eşit reye sahiptir, ittifak sağlanmamış olmasına rağmen işletme adına yapılan işlemlerden zarar halinde işlemi yapan ortak sorumlu olacak, diğer ortaktan bu zarar nedeniyle talepte bulunamayacaktır.

2-    İşletmenin kira sözleşmesi, vergi sicili, belediye, sigorta ve ticaret sicili kayıtları gibi tüm resmi kayıtları ortaklardan ….. adınadır. İşletmenin faaliyet merkezi …..’den kiralanmıştır.

3-    İttifakla verilmiş kararlar ile günlük faaliyetlerin yürütülmesinde mutat muameleler bakımından işletmeyi tüm resmi merciiler ve üçüncü şahıslara karşı ….. temsil edecektir. Sair hallerde bu ortağın temsil yetkisi yoktur. Yetkisi olmadığı halde yapılan işlemlerden şahsen sorumludur.

4-    İşletmenin günlük faaliyetlerinden doğan borçlar ile kira, elektrik, su, telefon, sigorta primi, tüm vergi, resim ve harçlar v.s. tüm giderler temsil yetkisi bulunan ….. tarafından zamanında ödenecektir. Bu ödemelerin zamanında yapılmaması halinde doğacak ceza, zam ve faiz adı altında doğacak tüm ek ödemelerden diğer ortak ….. sorumlu olmayacaktır.

5-    İşletmeye ait normal muhasebe kayıtları yanında tüm faaliyetin izlenmesine olanak sağlayacak şekilde aylık gelir-gider, girdi-çıktı kayıtları tutulacak ve her zaman incelemeye hazır bulundurulacaktır.

6-    Bu bölümde düzenlenen hükümlere aykırı davranış sözleşmeye ayrılık teşkil eder. Bu durumda diğer ortak düzeltilmesi ve yerine getirilmesi mümkün olan işlemlerin ifası için uygun mehil verip diğer ortağa tebliğ ederek bu mehil sonunda sözleşmeyi fesih edebilir.

Madde 5- Kâr ve Zararın Tevzii

1-    Kar ve zarara katılım ortakların hisseleri oranındadır.

2-    Her aynı son günü işletmenin o dönem faaliyetlerine ilişkin mali portresi çıkarılır. Bu tarihte 1.maddede yazılı olduğu şekilde kâr ve zarara katılım fiilen tatbik edilebileceği gibi bir sonraki döneme de aktarılabilir. Yılın sonunda bir yıllık döneme ilişkin yapılacak hesaplamada da aynı yöntem uygulanır.

Madde 6- Devir Yasağı ve İstisnası

Ortaklardan biri ortaklık payını diğer ortağın yazılı muvafakati olmadan devir ve temlik edemez. Aksi davranış sözleşmeye aykırılık ve fesih sebebidir.

Madde 7- Ortaklığın Sona Ermesi, Fesih ve Tasfiye

1-    Sözleşme süre sonunda kendiliğinden sona erer.

2-    Taraflar bu işletmedeki ortaklıklarını devam ettirmek isterlerse yeni bir ortaklık sözleşmesi yapacaklardır.

3-    Ortaklardan birinin şahsi borcu nedeniyle ortaklık konusu malların haczedilmesi sözleşmenin bildirimsiz feshi sebebidir. Şahsi borcu nedeniyle işletmenin mallarının haczedilmesine sebebiyet veren ortak, işletme mallarına fiilen el atılmadan ve her halde bir ay içinde kısıtlamayı kaldırıp sorunu çözmediği takdirde, ortaklık payı diğer ortağa geçer.

4-    Her türlü fesih halinde feshi takip eden bir ay içinde kar-zarar hesabı yapılıp ortaklık tasfiye edilecek, bu tasfiyeye ilişkin protokol düzenlenecek ve aynı süre içinde tüm resmi merciler nezdinde kapanış ve tasfiyeye ilişkin işlemler ikmal edilecektir. Bu hükme aykırı davranan ortak ….. USD cezai şart ödeyecektir.

5-    Anlaşma halinde ortaklardan her biri payını diğer ortağa devredebilir.

6-    Ortaklığın sona ermesi veya feshi hallerinde tasfiye işlemleri birlikte yapılacaktır. İlk önce işletmenin muaccel borçları ödenecektir. Vadesi gelmemiş borçlar için pay ayrılıp anlaşmaya göre ortaklardan biri üstlenecektir. Daha sonra şirketin aktifi çıkartılacaktır. Nakit değerler kâr ve zararın tevzii kısmında açıklandığı üzere tasfiye edilecek. Diğer malvarlığı ise piyasa rayiç kıymetleri tespit edildikten sonra paylaşılacak veya hisse bedeli karşılığı …..’ye devir edilecektir.

Madde 8- İşletmenin Demirbaşları

İşletmenin demirbaşları sözleşme tarihinde ticari defter ve kayıtlarında yazılı olanlardır. Bunlara ait ayrıca bir liste yapılması halinde işbu sözleşmenin ayrılmaz bir cüz'i olur. Liste yapılması halinde ticari defterlerde henüz kaydı bulunmayıp listeye alınmış demirbaşlar var ise bunlar da işletmenin demirbaşlarıdır.

İşbu sözleşme iki nüsha olarak tanzim edilmiş ve imzalanmıştır. .. / .. / ….

 

……….                                                         …………..

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Avukatara.com'u kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz. Çerez politikamız için tıklayın. Kapat